Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv: MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK (MMK), Muzejska pot 3, 1241 Kamnik
Odgovorna oseba: mag. Zora Torkar, direktorica
Datum prve objave kataloga: 7. 2. 2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.muzej-kamnik-on.net
Druge oblike kataloga: fizični dostop – v upravnih prostorih muzeja, vsak delovni dan od 9. do 13. ure

2. SPLOŠNI PODATKI o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa:

Kratek opis delovnega področja:
Muzej Kamnik, predhodnik Medobčinskega muzeja Kamnik, je bil ustanovljen 4. decembra 1961. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo so MMK leta 2004 ustanovile Občina Kamnik, Občina Komenda in Občina Trzin.

Osnovno poslanstvo MMK je skrb za spoznavanje, raziskovanje, razumevanje in varovanje arheološke, umetnostnozgodovinske in zgodovinske premične kulturne dediščine na območju, ki je opredeljeno v ustanovitvenem aktu MMK (Uradni list RS št. 3/2004). Na območju občine ustanoviteljice in soustanoviteljic izvajamo v skladu s sprejetimi letnimi programi dela še programe in projekte.

Zavod skrbi za razvijanje pozitivnega odnosa do lastne kulturne dediščine, ki izhaja iz bogate tradicije in zgodovine na historično zaključenem ozemlju. Svoje poslanstvo utemeljuje na podlagi različnih zbirk: arheološke, umetnostnozgodovinske (starejša in novejša umetnost) in zgodovinske (starejša in novejša zgodovina, gospodarska, meščanska, krivljeno pohištvo). Svoje zbirke, na osnovi dokumentiranja, raziskovanja in proučevanja, predstavlja javnosti z občasnimi in stalnimi razstavami, ki jih spremljajo razstavni katalogi in zloženke. Prav tako skrbi za razvoj in ponudbo pedagoško-andragoške dejavnosti. MMK s svojim delom tudi na področje kulture in izobraževanja v najširšem smislu, saj se v MMK poleg muzejskih dejavnosti izvajajo tudi koncerti, predavanja, srečanja … ter se povezuje z turističnimi ponudniki v ponudbo kulturnega turizma.

MMK znotraj javne službe na območju občin Kamnik, Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin opravlja naslednje naloge:

 • evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
 • varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda,
 • sodeluje z muzeji v Sloveniji in v tujini,
 • posreduje podatke o kulturni dediščini v register dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
 • omogoča dostopnost podatkov in programov telesno oviranim osebam,
 • skrbi za spoštovanje enotnih standardov na področju varovanja in hranjenja kulturne dediščine in za izobraževanje svojih strokovnih delavcev,
 • daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam, ki imajo zbirke premične kulturne dediščine (zasebne muzejske zbirke) na območju delovanja muzeja,
 • nudi strokovno pomoč zainteresiranim organizacijam in skupnostim, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine na območju delovanja muzeja,
 • vodi interno strokovno knjižnico za področja, ki jih pokriva,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

MMK poleg naštetih nalog opravlja na ozemlju ustanoviteljice in soustanoviteljic tudi naslednje naloge v skladu s sprejetim letnim programom dela:

 • poleg stalnih razstav pripravlja študijske razstave s področja svojega delovanja,
 • pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi muzeji, drugimi ustanovami ter fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega prava, ki imajo zbirke kulturne dediščine (zasebne muzejske zbirke),
 • pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za teže prilagodljive družbene skupine,
 • pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom RS in ostalimi muzeji,
 • načrtuje in izvaja raziskovalno dejavnost v skladu s poslanstvom muzeja,
 • izdaja tiskano gradivo, video, zvočne in računalniške zapise, ki izhajajo iz poslanstva muzeja, ter druge oblike promocijskega materiala s področja dejavnosti muzeja.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Organigram organa:
Organa zavoda sta direktorica in svet zavoda.

Svet MMK je 10-članski in sestavljen iz predstavnikov občin ustanoviteljice in soustanoviteljic (4), predstavnikov delavcev (3) in predstavnikov zainteresirane javnosti in uporabnikov (3).

2b. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojni osebi:

mag. Zora Torkar, direktorica, Muzejska pot 3, 1241 Kamnik, tel. 01 8317 662, zora.torkar@guest.arnes.si
Špela Razpotnik, računovodkinja, Muzejska pot 3, 1241 Kamnik, tel. 01 8317 647, racunovodstvo@muzejkamnik.si

2c. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Državni predpisi

 1. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik,
 2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
 3. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
 4. Pravilnik o registru kulturne dediščine,
 5. Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
 6. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 7. Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo RS,
 8. Zakon o javnih financah,
 9. Zakon o javnih uslužbencih,
 10. Zakon o delovnih razmerjih,
 11. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Predpisi so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja in dokumenti – varstvo kulturne dediščine.

Seznam internih aktov

 1. Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja,
 2. Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov,
 3. Katalogi osebnih podatkov,
 4. Pravilnik o dajanju informacij za javnost,
 5. Pravilnik o znaku in pečatu,
 6. Pravilnik o odpiralnem času, uradnih urah in vstopnini,
 7. Poslovnik o delu sveta,
 8. Strateški načrti,
 9. Sklep o blagajniškem maksimumu
 10. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti,
 11. Navodila za evidentiranje prisotnosti zaposlenih,
 12. Navodilo o varovanju in hrambi ključev,
 13. Register tveganj,
 14. Pravilnik o zbiralni politiki,
 15. Pravilnik o računovodstvu,
 16. Pravilnik o popisu,
 17. Načrt integritete,
 18. Požarni red,
 19. Varnostni načrt,
 20. Konservatorski načrt,
 21. Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest,
 22. Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu,
 23. Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa vinjenosti ter vpliva mamil in psihoaktivnih substanc.
 24. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za obdelavo osebnih podatkov skladno z določbami splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
 25. Načrt pripravljenosti na koronavirus (SARS-Cov-2)
 26. Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih, dopustih in drugih odsotnostih od dela

2d. Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov so dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo (www.mk.gov.si) pod rubriko Zakonodaja in dokumenti – predpisi v pripravi.

2e. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški načrt MMK – Strateški načrt MMK 2014–2019

– Strateški načrt MMK 2019-2024

Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest MMK
Pravilnik o zbiralni politiki v MMK
Letni programi dela MMK
Letni program dela MMK 2018
Program dela MMK 2019

Program dela za leto 2020

Program dela 2021

Program dela MMK za leto 2022

Program dela 2023

Program dela 2024

Letno poročilo MMK
Letno poročilo MMK 2017
LETNO POROČILO MEDOBČINSKEGA MUZEJA KAMNIK, 2018

Letno poročilo MMK 2019

Letno poročilo 2020

Letno poročilo MMK 2021

Letno poročilo MMK 2022 – poslovno in računovodsko

Letno poročilo MMK 2023 – poslovno in računovodsko

2f.  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2g.  Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Seznam evidenc vabljenih na otvoritve in prireditve,
 • Seznam evidenc uporabnikov muzejskega gradiva,
 • Seznam evidenc zaposlenih: seznam zaposlenih po pogodbah za določen in nedoločen čas ter po posebnih pogodbah o zaposlitvi (javna dela),
 • Seznam evidenc o plačah zaposlenih in plačilih po avtorskih in drugih pogodbah,

Organ pridobiva podatke v evidenci po uradni dolžnosti, na podlagi vlog. Opis in pogoji dostopa do evidence so v skladu z 10. členom uredbe.

2h. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Digitalna inventarna knjiga, Galis,
 • digitalna fototeka.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Postopek je opredeljen v Zakonu o dostopu informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnem naslovu www.muzej-kamnik-on.net. Za dostop je potreben internetni brskalnik in bralnik za pdf format.

Dostop do kataloga informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu MMK vsak delovni dan od 9. do 13. ure.

Dostop do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen na spletu in v tekstovni obliki na sedežu zavoda. Na njihovo zahtevo jim informacijo preberemo oz. ustno obrazložimo.

Delni dostop do informacij javnega značaja je omogočen skladno s 16. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 115/03).

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • odpiralni čas
 • cenik

5. JAVNA NAROČILA

ZJN-3 določa, da naročnik vsako leto do zadnjega februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 € brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Evidenčna javna naročila po ZJN-3 1.1.2019-31.12.2019 (2)

Podpis odgovorne osebe:
mag. Zora Torkar, direktorica, l.r.

6. IZJAVA O DOSTOPNOSTI

V Medobčinskem muzeju Kamnik se zavezujemo, da bomo vsem uporabnikom omogočali dostopnost osrednjega spletnega mesta MUZEJ-KAMNIK-ON.NET in posebnega spletnega mesta RUDOLFMAISTER.SI v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletni mesti MUZEJ-KAMNIK-ON.NET in RUDOLFMAISTER.SI.

Za zagotavljanje dostopnosti so bile na navedenih spletnih mestih sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, zlasti:

odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

predvidljivo delovanje spletišča,

omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,

navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,

grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,

z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletnih strani prebrati z Braillovo pisavo.

Stopnja skladnosti

Dostopnost spletišč MUZEJ-KAMNIK-ON.NET in RUDOLFMAISTER.SI je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišč  MUZEJ-KAMNIK-ON.NET in RUDOLFMAISTER.SI nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so:

kontrastno razmerje med besedilom in ozadjem,

opis polja za vnos tekstovne vsebine, ki je skriti element Google ReCaptcha za blokiranje robotov.

Prva neskladnost je posledica celostne grafične podobe, katere prenova nam predstavlja previsok strošek. Naslednja pomanjkljivost je polje za vnos tekstovne vsebine, ki je skrit element Google ReCaptche za blokiranje robotov. Vseeno omogočamo, da se osebe na spletni strani lahko seznanijo z vsebinami spletnega mesta tako, da nas kontaktirajo po telefonu ali e-pošti.
Mobilne aplikacije ne upravljamo, ne financiramo in je ne razvijamo.

Razlog navedene stopnje dostopnosti je v nesorazmernem bremenu (6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij), ki ga Medobčinski muzej Kamnik ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimiziranje zahtevalo – obseg vsebin je izjemno velik. Za zagotovitev dostopnosti je potrebna celovita prenova spletnih mest.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20. aprila 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin in zgoraj navedenega lahko obiskovalci pri brskanju po spletnih mestih  MUZEJ-KAMNIK-ON.NET in RUDOLFMAISTER.SI kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov Medobčinskega muzeja Kamnik:

Medobčinski muzej Kamnik

Muzejska pot 3

1241 Kamnik

+386 1 8317 662
info@muzejkamnik.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite neskladnost z določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo,
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

 

Poslušaj vsebino: