About MM:K

Muzej Kamnik, predhodnik današnjega Medobčinskega muzeja Kamnik, je 4. decembra 1961 ustanovil OLO Kamnik. K ustanovitvi je leta 1964 pristopila tudi občina Domžale. Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je bil kot pravni naslednik ustanovljen Medobčinski muzej Kamnik, ki so ga ustanovile Občina Kamnik, Občina Komenda in Občina Trzin. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinski muzej Kamnik je bil objavljen 16. januarja 2004 v Uradnem listu RS št. 3/2004. V sklopu MMK delujejo tri enote: muzej na gradu Zaprice, Galerija Miha Maleš in Rojstna hiša Rudolfa Maistra.

Muzej je edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na širšem kamniškem območju ter je vpisan v razvid pooblaščenih muzejev Ministrstva za kulturo RS. Ob opravljanju državne in lokalne javne službe muzeja je nastala obsežna dokumentacija, v kateri hranimo kartoteke predmetov, fototeko, filmoteko, negativoteko, diateko, hemeroteko, risbe arheoloških predmetov, inventarno in akcesijsko knjigo. Muzej sodeluje s skupnostmi, društvi in posamezniki, ki v okviru svoje dejavnosti ali v zvezi z njo pripravljajo zbirke, razstave in druge oblike predstavljanja premične kulturne dediščine, ter jim strokovno pomaga.

Z zbiralno politiko so se izoblikovale bogate muzejske zbirke, ki se dopolnjujejo z nakupi, darili, arheološkimi izkopavanji. Muzejske zbirke predstavljamo na občasnih in stalnih muzejskih razstavah v muzeju na gradu Zaprice, v Rojstni hiši Rudolfa Maistra in v Galeriji Miha Maleš. Prav tako tudi redno gostujemo po drugih slovenskih muzejih in v razstaviščih občin soustanoviteljic, torej v Trzinu in Komendi. Izdajateljska dejavnost ob razstavah v obliki vabil, plakatov, zloženk, katalogov še dopolnjuje kulturno-turistično ponudbo.

Obiskovalcem različnih starosti so namenjene pedagoške in andragoške dejavnosti muzeja (otroške delavnice, predavanja, vodstva). Raznovrstni pedagoški programi v muzej privabljajo vedno več zadovoljnih mladih raziskovalcev, saj jim omogočajo neposreden stik z zgodovino, umetnostjo, vsakdanjim življenjem, šolskim skupinam pa popestrijo in v drugačni obliki utrdijo učni program.